Basketbal spelregels

Op de site van de NBB (Nederlandse Basketbal Bond) kun je de spelregels vinden.
Deze kunnen je helpen bij het behalen van je spelregelbewijs.

Klik hier voor de NBB-site

Wijzigingen voor 2018:

Algmeen

De volgende termen worden als volgt aangepast:
• Kwart in plaats van periode
• Verlenging in plaats van extra periode

Alle accessoires in een team moeten dezelfde effen kleur hebben.

Bij een inworp

Wanneer de wedstrijdklok op 2:00 minuten of minder staat in het laatste kwart of in elke verlenging, zal een verdediger geen enkel deel van zijn lichaam over de zijlijn of eindlijn hebben om de inworp te belemmeren. De scheidsrechter zal een preventief signaal geven als waarschuwing en geeft de bal af voor de inworp. Als na de waarschuwing de inworp wordt belemmerd volgt een technische fout.

Dribbelen

Een dribbel is een beweging van een levende bal uitgevoerd door een speler in balbezit, die de bal werpt,
tikt, rolt over de vloer.
Verwijderd is: “of de bal met opzet tegen het bord werpt”.

24 seconden

• De schotklok zal worden teruggezet indien de wedstrijd door een scheidsrechter is onderbroken voor een fout of een overtreding door het team dat in balbezit is.
In deze situaties zal de bal worden toegekend aan de tegenstander.
• De wedstrijd gaat verder:
– Als de inworp plaatsvindt op de verdedigingshelft zal de schotklok worden teruggezet op 24 seconden.
– Als de inworp plaatsvindt op de aanvalshelft zal de schotklok worden teruggezet op 14 seconden.

Wanneer de wedstrijdklok 2:00 minuten of minder aangeeft in het laatste kwart of in elke verlenging en het team dat recht heeft op balbezit op de verdedigingshelft een time-out neemt, dan heeft de coach het recht om te kiezen of de inworp plaats vindt op de verdedigingshelft OF op de aanvalshelft bij de inworpmarkering.
Als de inworp op de aanvalshelft bij de inworpmarkering zal plaatsvinden, zal de schotklok als volgt worden teruggezet:
– Als op de schotklok 14 sec. of meer staat, wordt de schotklok teruggezet naar 14 sec.
– Als op de schotklok 13 seconden of minder staat, wordt de schotklok niet teruggezet.
– Als de inworp plaatsvindt op de verdedigingshelft wordt de schotklok teruggezet naar 24 sec. of niet.

Dubbelfout

Om twee fouten als dubbelfout te beschouwen, moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden:
– Beide fouten zijn fouten van spelers.
– Beide fouten hebben betrekking op lichamelijk contact.
– Beide fouten zijn tussen twee tegenstanders die fouten maken op elkaar.
– Beide fouten hebben dezelfde bestraffing.

Technische fout

Als een technische fout is gefloten, wordt er één vrije worp toegekend.
Na de vrije worp wordt het spel voortgezet door het team, dat balbezit had of recht had op de bal, vanaf het punt waar de technische fout was gefloten.
– Als de technische fout is gefloten tegen het team dat balbezit had of recht had op de bal, dan wordt de schotklok niet gereset.
– Als de technische fout is gefloten tegen het team, dat geen balbezit had of recht had op de bal, dan wordt de schotklok gereset naar 14 of 24 sec.

Vechten

Elke vervanger, uitgesloten speler of teambegeleider, die het spelersbankgebied verlaat, en actief deelneemt in een gevecht zal worden gediskwalificeerd volgens de daartoe geldende artikelen (D-fout).

Het aantal toegekende vrije worpen is als volgt:
Als de fout een diskwalificatie is van een assistent coach, vervanger, uitgesloten speler of teambegeleider, die het spelersbankgebied verlaten tijdens een gevecht of tijdens iedere andere situatie die tot een gevecht zou kunnen leiden, en deze fout wordt ten laste gelegd aan de coach als een technische fout, worden er twee vrije worpen toegekend.

Schotklok operator: Taken

Een levende bal die klemt komt te zitten tussen ring en bord, behalve tussen vrije worpen en wanneer balbezit deel is van de straf na een fout, betekent een sprongbalsituatie. Een sprongbalsituatie betekent een inworp volgens de beurtelings-balbezit-pijl. Omdat de bal de ring geraakt heeft, zal de schotklok worden teruggezet naar 14 seconden of een nieuwe 24 seconden.

Inworp na een onsportieve fout of een diskwalificerende fout

– Alle inworpen als onderdeel van de straf bij een onsportieve fout of diskwalificerende fout zullen worden uitgevoerd bij de inworpmarkering op de aanvalshelft van het team, tegenover de jurytafel.
– Alle inworpen om de wedstrijd te vervolgen, nadat een “vechten”-situatie heeft plaatsgevonden, zullen worden uitgevoerd bij de inworpmarkering op de aanvalshelft van het team, tegenover de jurytafel.
In bovenstaande situaties wordt de schotklok op 14 seconden gezet.

De inworp om een kwart of verlenging te beginnen, anders dan het eerste kwart, zal worden uitgevoerd op de middellijn, omdat deze inworp geen onderdeel is van de straf.