Boetes en royementen

Boetereglement 2018-2019

Opleggen van boetes door Racing beverwijk

Zoals jullie allemaal wel zullen weten is ieder lid van onze vereniging vanaf de aspiranten verplicht om te schrijven en/of te fluiten bij wedstrijden van ander teams.

Op het niet nakomen van deze verplichting staat, zoals jullie waarschijnlijk ook wel zullen weten, de sanctie van een geldboete. De hoogte van deze boete hangt af van het feit of je jeugdlid of seniorenlid bent. Voor een overzicht van de bedragen. Zie onderstaand overzicht:

Senioren Jeugd
1 x niet op komen dagen €25 €12,50
2 x niet op komen dagen €50 €25
3 x niet op komen dagen €100,00 + Royement €50,00 + Royement

Als je een boete krijgt opgelegd voor het niet nakomen van je verplichting tot het schrijven of fluiten, zal er een acceptgiro naar je worden toegestuurd door de penningmeester en in het bijgevoegde boeteoverzicht kan je zien waarom de boete is opgelegd. Als je het niet eens bent met de boete, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken aan het wedstrijdsecretariaat.

Opleggen van Boetes door de basketballbond

Alle boetes die door de Rayonbureau van de Nederlandse basketbalbond worden opgelegd aan leden van onze vereniging worden verhaald op het lid aan wie de boete is opgelegd.
Dergelijke boetes kunnen betrekking hebben op het niet kunnen tonen van de spelerskaart, invullen verkeerd lidnummer op de wedstrijdsheet, het dragen van verkeerde kleding en het niet kunnen overleggen van een coachlicentie (alleen voor teams die in het rayon spelen).

Met nadruk wil ik hier nog melden dat de verantwoordelijkheid voor bovenstaande punten berust bij de leden zelf. Leden kunnen zich dus niet beroepen op het feit dat zij deze zaken hebben overgedragen aan iemand anders (coach, ouder of teamgenoot)

Niet betalen van boetes

Als je een boete krijgt opgelegd dan ben je ten alle tijden verplicht om deze te betalen, tenzij je bezwaar hebt gemaakt bij het wedstrijdsecretariaat en je bezwaar door hun gegrond is verklaard.
Als je weigert om een opgelegde boete te betalen, dan zal dit lijden tot het ontvangen van een aanmaning van de penningmeester. Als de boete dan nog niet wordt voldaan kan er door het bestuur worden besloten om het desbetreffende lid voor de rest van het seizoen of voor het volgende seizoen uit te sluiten van deelname aan wedstrijden totdat het lid de boete heeft voldaan.