Huishoudelijk reglement

1. Algemeen

1.1. Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan regeling door de statuten wordt geëist of waarvan regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht.

1.2. Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en de reglementen, alsmede de bestuursbesluiten en de officiële berichten welke in het officiële mededelingenblad zijn bekendgemaakt.

1.3 De algemene ledenvergadering kan met drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, tenzij dispensatiebevoegdheid uitdrukkelijk aan het bestuur is toegekend.

1.4. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen

1 .5. Elke wijziging van dit reglement wordt door het bestuur ter kennis van de leden gebracht door publicatie in het officiële mededelingenblad.

1.6 Een uittreksel van statuten en reglementen wordt aan elk nieuw lid bij inschrijving verstrekt. De volledige statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij de secretaris van de vereniging.

2. LIDMAATSCHAP / LEDEN

2.1. Gewone leden der vereniging worden naar leeftijd onderverdeeld in categorieën volgens de daartoe door de Nederlandse Basketbalbond uitgegeven regels.

2.2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het secretariaat. Minderjarigen behoeven bij deze aanmelding de handtekening van hun wettige vertegenwoordiger.

2.3. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Een vrijwillige opzegging van het lidmaatschap is slechts mogelijk indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen heeft juridische stappen tot gevolg tegen de wanbetaler; de kosten die hierbij gemaakt worden (deurwaarder, proceskosten, e.d.) zijn geheel voor rekening van de wanbetaler.

2.4. Alle in art. 2.1. genoemde gewone leden zijn gerechtigd aan trainingen en, behoudens voorzieningen van de Nederlandse Basketbalbond, aan wedstrijden der vereniging deel te nemen.

2.5. Ieder lid is verplicht binnen een jaar na aanvang van zijn lidmaatschap zich dienstbaar te maken aan de vereniging in de ruimste zin van het woord. Het bestuur heeft de bevoegdheid tegen leden die zich hieraan onttrekken maatregelen te treffen, zoals genoemd in hfdst. 8 (straffen) van dit reglement.

3. GELDMIDDELEN

3.1. De inkomsten der vereniging bestaan uit de middelen als omschreven in art. 8 der Statuten. De contributie moet zijn voldaan voor een door het bestuur te bepalen vervaldag. Deze datum wordt d.m.v, publicatie in het verenigingsblad of anderszins aan alle leden bekendgemaakt.

3.2. Verzoeken tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijfgelden of contributiebetalingen kunnen worden voorgelegd aan de penningmeester. Het dagelijks bestuur is in deze bevoegd een beslissing te nemen. Verenigingsleden, die in verband met werkzaamheden voor de vereniging extra kosten maken, kunnen deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. Een lid, dat voor een dergelijke vergoeding. In aanmerking wenst te komen, dient een gemotiveerd schriftelijk verzoek daartoe in te leveren bij de penningmeester. Over het verzoek wordt beslist door het dagelijks bestuur.

4. STEMGERECHTIGDE LEDEN

4.1. Stemgerechtigde leden zijn de gewone en buitengewone leden genoemd in artikel 5.1. der Statuten, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Ereleden en leden van verdienste hebben in de algemene ledenvergadering een adviserende stem.

5 VERTROUWENSENCONTACTPERSOON

5.1 taakomschrijving
De vertrouwenscontactpersoon stelt zich op als onafhankelijk contactpersoon van de leden en zal alles wat hem/haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De  vertrouwenscontactpersoon heeft hierbij een adviserende- en maatschappelijke taak.

5.2 wanneer benaderen
De vertrouwenscontactpersoon kan voor de navolgende onderwerpen benaderd worden:
• seksuele intimidatie
• plagen/pesten
• alcohol en/of drugsmisbruik
• verbaal en non-verbaal geweld
• diefstal en/of vernielingen
• overige ernstige zaken waaraan geen ruchtbaarheid gegeven kan worden
In ernstige gevallen is het mogelijk dat de politie of andere instanties hierin betrokken kunnen worden.

5.3 begeleiders
Om als begeleider bij Racing Beverwijk te kunnen functioneren, dient men het door het NOC*NSF opgestelde document ‘Gedragsregels Begeleiders in de Sport’ aandachtig door te nemen en te ondertekenen. (te downloaden via deze link)

6. BESTUUR

6.1. Met inachtneming van het bepaalde in art. 7.2. der Statuten wordt jaarlijks tenminste éénmaal in de algemene ledenvergadering een bestuursverkiezing gehouden. Kandidaten voor het bestuur kunnen gesteld worden door het zittende bestuur en door de leden der vereniging. Kandidaatstelling door de leden dient schriftelijk te geschieden, met ondertekening van tenminste 5 stemgerechtigde leden, en dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaat.

6.2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. De overige functies worden binnen het bestuur onderling verdeeld.

6.3. De leden van net bestuur worden gekozen voor een periode van 2 jaar; zij zijn daarna terstond herkiesbaar in de even jaren zijn aftredend voorzitter, penningmeester en de helft van het aantal leden, geen deel uitmakend van het dagelijks bestuur. In de oneven jaren zijn aftredend: secretaris en de niet een jaar tevoren afgetreden leden van het bestuur.

6.4. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt is het bestuur gerechtigd een plaatsvervanger te benoemen tot de eerstkomende algemene ledenvergadering. Indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden tussentijds is afgetreden, is het bestuur verplicht een algemene leden vergadering bijeen te roepen. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid dat hij vervangt.

6.5. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging en heeft tot taak om binnen de kring van haar bevoegdheden, de belangen van de vereniging in hun gehele omvang te behartigen. Om de vereniging in en buiten rechte tegenover derden te verbinden zijn de handtekeningen van tenminste 2 bestuursleden vereist, waaronder 1 van de voorzitter, secretaris of penningmeester.

6.6 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur heeft tot taak alle lopende zaken te behandelen die directe afdoening behoeven. Het legt in de eerst volgende bestuursvergadering verantwoording af van zijn daden.

6.7. Voorzitter.
Tot de taken van de voorzitter behoren:
A. het leiding geven aan het bestuur en het coördineren van de werkzaamheden binnen het bestuur;
B. het optreden als woordvoerder der vereniging, behoudens de mogelijkheid zich in deze hoedanigheid te laten vervangen door overige leden van het bestuur;
C. het leiden der vergaderingen;
D. het voorbereiden van beleidsbeslissingen binnen het bestuur en de algemene ledenvergadering.

6.8. Secretaris.
Tot de taken van de secretaris behoren:
A. het verzamelen van administratie en correspondentie der vereniging, voor zover niet bij besluit van de algemene ledenvergadering aan anderen opgedragen;
B. het notuleren van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, voor zover die niet aan een ander opgedragen is;
C. het verzorgen van het verenigingsarchief, voor zover dit op zijn taak betrekking heeft.

6.9. Penningmeester.
Tot de taken van de penningmeester behoren:
A. het beheren van de geldmiddelen der vereniging;
B. de zorg dragen voor de inning der geldmiddelen als omschreven in art. 8 der Statuten
C. het verzorgen van de boekhouding der vereniging;
D. het uitbrengen van een financieel verslag op de algemene ledenvergadering als genoemd in art. 7.4 van dit reglement;
E. het opstellen en publiceren van een begroting aangaande het komende verenigingsjaar t.b.v. de algemene ledenvergadering als genoemd in art. 7.4 van dit reglement.

6.10. De penningmeester is gehouden het bestuur, alsmede de kascommissie, als genoemd in art. 6.9 van dit reglement, inzage te geven van alle financiële bescheiden de vereniging betreffende. De penningmeester verricht geen betalingen uit de verenigingskas, dan wel tegen voldoende kwitantie.

7. COMMISSIES

7.1. Het bestuur kan commissies benoemen met een uitvoerende, onder zoekende of informatieve taak. Een zelfde bevoegdheid komt toe aan de algemene ledenvergadering, met dien verstande, dat een door haar benoemde commissie met een uitvoerende taak, zich niet kan bewegen op terreinen, waarop een door het bestuur benoemde commissie werkzaam is.

7.2. Taken, bevoegdheden en werkwijze van een commissie worden bepaald door het orgaan, waardoor de commissie is benoemd.

7.3. Van de instelling van een commissie wordt kennisgegeven in het officiële mededelingenblad, onder vermelding van:
A. taken, bevoegdheden en werkwijze;
B. namen en adressen der commissieleden, met de vermelding van de door hen te bezetten functie.

7.4. Ontbinding van een commissie is voorbehouden aan het orgaan dat de commissie heeft benoemd.

7.5. De leden van een commissie worden benoemd voor een periode als omschreven in het besluit, waarbij het bevoegde orgaan de commissie heeft ingesteld. Zij zijn herbenoembaar, tenzij anders door het bevoegd orgaan is besloten.

7.6. De door het bestuur benoemde commissies houden het bestuur op de hoogte van hun activiteiten door afschriften van de naar aanleiding van hun vergadering gemaakte.notulen op te zenden naar het secretariaat.

7.7. Voor de kosten van de commissies wordt door het bestuur op de begroting een bedrag uitgetrokken. De commissies mogen het bedrag slechts met goedkeuring van het bestuur besteden.

7.8. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee stemgerechtigde leden. Zittende bestuursleden zijn voor benoeming in deze commissie uitgesloten. De kascommissie heeft tot taak de controle van de boeken en bescheiden van de penningmeester. Een dergelijke controle dient tenminste éénmaal per jaar plaats te vinden. De kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering, en wel vóór het moment van eventuele dechargeverlening aan de penningmeester.

7.9. Nb. duidelijke taakomschrijving commissies.

8. VERGADERINGEN

8.1. Vergaderingen worden onderscheiden in:
– vergaderingen van het dagelijks bestuur
– vergaderingen van het verenigingsbestuur
– jaarlijkse algemene ledenvergaderingen
– buitengewone algemene ledenvergaderingen.

8.2. Vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden plaats zo dikwijls een der leden van het dagelijks bestuur dit noodzakelijk acht. Over besluiten van het dagelijks bestuur wordt verantwoording afgelegd in de eerstvolgende vergadering van het verenigingsbestuur.

8.3. Vergaderingen van het verenigingsbestuur worden belegd op voorstel van de voorzitter of twee bestuursleden. Het verenigingsbestuur komt tenminste vier maal per verenigingsjaar in vergadering bijeen. Op vergaderingen van het verenigingsbestuur worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen; bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

8.4. Het bestuur is gehouden binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar de jaarlijkse algemene ledenvergadering uit te schrijven.

8.5. Buitengewone algemene ledenvergaderingen vinden plaats volgens het bepaalde in art. 9.4 der Statuten.

8.6. Voor een stemming in de algemene ledenvergadering gelden de volgende bepalingen:
A. tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de statuten of dit reglement, worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen;
B. over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd tenzij in het laatste geval de voorzitter of de meerderheid der vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht;
C. bij schriftelijke stemming zijn ongeldig de stembiljetten die:
– ondertekend zijn
– verkeerde namen van personen vermelden of bedoelde personen of zaken niet duidelijk aangeven
– meer namen aangeven dan het te verkiezen aantal personen bedraagt
D. over personen wordt slechts gestemd, indien er meer kandidaten zijn dan of plaatsen beschikbaar zijn;
E. indien de stemmen staken heeft eenmaal herstemming plaats;
staken de stemmen opnieuw, dan beslist in geval van personen het bestuur, terwijl voor zaken het voorstel als verworpen geldt.

9. STRAFFEN

9.1. Straffen kunnen bestaan uit:
A. royement
B. schorsing uit de rechten, dan wel uit speciale rechten, van het lidmaatschap
C. het opleggen van een boete
D. berisping
E. ontheffing uit functie.

9.2. Ter aanvulling op het bepaalde in art. 4.4 der Statuten gelden voor royement de volgende bepalingen:
het besluit tot royement door het bestuur wegens wanbetaling moet schriftelijk aan het betrokken lid worden medegedeeld. Van dit besluit staat beroep open bij de algemene ledenvergadering. Royement door de algemene ledenvergadering kan slechts plaatsvinden wegens:
A. ergerlijk wangedrag
B. het verrichten van handelingen, waardoor aan de belangen of de naam van de vereniging schade is of kan worden toegebracht. Het besluit van de ledenvergadering mag niet worden genomen, dan nadat aan betrokkene gelegenheid is geboden tot verweer.

9.3. Schorsing kan geschieden:
A. uit alle rechten van het lidmaatschap
B. uit het recht deel te nemen aan training en/of wedstrijden der vereniging.
Een schorsing als bedoeld onder a + b kan worden opgelegd door het bestuur en de algemene ledenvergadering. In geval van een bestuursbesluit staat hiervan beroep open bij de algemene ledenvergadering.

9.4. Het bestuur kan een boete opleggen wegens wangedrag, dat de vereniging financieel nadeel berokkent, tot een door het bestuur vast te stellen bedrag. Van het bestuursbesluit staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.

9.5. Het bestuur kan besluiten tot het geven van een berisping wegens een niet ernstige overtreding. De berisping dient schriftelijk aan de betrokkene te worden medegedeeld.

9.6. Het bestuur en de ledenvergadering kunnen besluiten tot ontheffing uit een functie wegens een niet behoorlijke vervulling van de te verrichten taak. In geval van een bestuursbesluit staat hiervan beroep open bij de algemene ledenvergadering.

9.7. Van alle opgelegde straffen wordt melding gemaakt in het officiële mededelingenblad.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering
d.d. ………………..